آزمون اسکیس

نکات ویژه پیرامون آزمون اسکیس

شناخت موضوع اسکیس و تحلیل آن از لحاظ موضوعی و مفهومی

تحلیل سایت و شناخت اقلیم 

بررسی نیازهای مسئله طراحی

شناخت مأموریت ها

در نظر گرفتن اهداف

بررسی ضروریتهای عملکردی

برنامه دهی مناسب در رابطه با عملکرد

ارائه کانسپتهای مناسب و خلاقانه و فرایند شکل گیری آن

استفاده از ترسیمات اتنزاعی و دیاگرامهای کالبدی، عملکردی، اقلیمی، سازه ای و مفهومی جهت نمایش روند طراحی 

توجه به معماری بومی و الگوهای معماری بومی

شناخت مصالح بومی

توجه به نیاز روز

 طراحی پلان ساده و گویا بایک ترکیب بندی مناسب

در نظر گرفتن ارتباطات قسمتهای اصلی و فرعی

مشخص نمودن ارتباط پلان با نما و مقطع 

انتخاب دید پرسپکتیوی مناسب که حاوی اطلاعات بیشتر باشد

ارائه جزئیات در حد نشان دادن کل ساختار موضوع

طراحی فیگور های مناسب با موضوع

انتخاب ابزار مناسب برای پرزانته

انتخاب عنوانی برای اسکیس در قسمتی از شیت جهت تاکید بر موضوع

The Best Design Sketches II | Miami Design District

Interior design marker sketch | ARCH-student.com

The Best Drawing Tutorials for Architects on YouTube | ArchDaily

Architectural Sketching with David Drazil | Archipreneur

Amazing Architecture

Draw good landscape sketches and plans by Perfectjull

If you like the article, please share it.

Write a comment

0
شروع گفتگو
از طریق واتساپ ارسال کنید